Dorosłe przeżuwacze spożywają w pokarmie stosunkowo mało tłuszczu (krowa zjada dziennie około 450 g). Tłuszcz roślin zielonych ma charakterystyczny skład kwasowy, ponieważ przeważają w nim kwasy nienasycone i to o kilku podwójnych wiązaniach. Około 35?40% kwasów stanowi kwas linolenowy, 12?20% linolowy tyleż oleinowy (Garton, 1959).
Tłuszcz dostający się od żwacza podlega dwóm zasadniczym przemianom, przebiegającym bardzo szybko: lipolizie i hydratacji. W procesach lipólizy następuje rozpad tłuszczów na wolne kwasy tłuszczowe i glicerol. Uwolnione kwasy podlegają uwodorowaniu, na skutek czego zmniejsza się ilość kwasów nienasyconych i maleje liczba jodowa tłuszczu. Gromadzi się dużo kwasu stearynowego, który powstaje przy hydratacji kwasów: linolowego, linolenowego i oleinowego. Kwasy tłuszczowe zawierające 16 atomów węgla i dłuższe nie są w żwaczu wchłanianie i przechodzą z masą pokarmową do dalszych odcinków przewodu pokarmowego.
Oprócz tłuszczu spożytego z pokarmem w żwaczu znajduje się tłuszcz produkowany przez mikroorganizmy. Około 7% ciała pierwotniaków i bakterii stanowi tłuszcz. Zawiera on dużo fosfolipidów, znaczną ilość kwasów nienasyconych, przy czym wiele z nich ma formę trans.
Do trawieńca przechodzą więc tłuszcze składające się głównie z wolnych nasyconych kwasów (szczególnie kwasu stearynowego) i strukturalnych lipidów mikroorganizmów. Poziom fosfolipidów jest z nich znacznie wyższy niż w tłuszczu zawartym w spożytym pokarmie, co świadczy o wzmożonym syntetyzowaniu fosfolipidów przez mikroorganizmy.
W trawieńcu tłuszcze podlegają tylko nieznacznym zmianom, a trawienie ich przebiega głównie w dwunastnicy i w jelitach cienkich. Sposób trawienia i wchłaniania jest podobny do procesów zachodzących u zwierząt nieprzeżuwających.